Informacje i rezerwacja

Regulamin Ubezpieczeń

Regulamin korzystania z systemu "polisa on-line" na portalu 43time.pl w zakładce: Ubezpieczenia

§ 1
Zakres

Niniejszy Regulamin dotyczy zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony www.43time.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

§ 2
Definicje

Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta systemu „polisy online” na portalu 43time.pl w celu dokonania zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna która zawarła umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczony – osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Polisa – dokument utworzony przy pomocy systemu, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki.

Numer polisy – unikalny numer nadany automatycznie w systemie w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przepisy określające wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron umowy ubezpieczenia.

Warunki serwisu – przepisy określające warunki na jakich udostępniono możliwość zawierania umów ubezpieczeniowych przez system „polisy online” na portalu 43time.pl.

Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu zakupu polisy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „OWU” - szczegółowe warunki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela dotyczące produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem systemu.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia

Użytkownik końcowy za pośrednictwem portalu 43time.pl  (zakładka: Ubezpieczenia) dokonuje wyboru rodzaju ubezpieczenia, zakres i sumę ubezpieczenia.

Warunkiem dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika końcowego danych poszczególnych ubezpieczonych, wskazanie osób uposażonych a także akceptacja „OWU”, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.

Zakup polisy następuje po wyliczeniu przez system składki za ubezpieczenie i naciśnięcie klawisza „KUP POLISĘ” znajdującego się na portalu 43time.pl, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.

Płatności kartą są obsługiwane przez serwery Ecard lub PolCard S.A. zapewniające bezpieczną realizację transakcji. W momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika końcowego zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za skalkulowaną przez system składkę za ubezpieczenie. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej rezerwacja nie zostanie potwierdzona.

Aby dokonać płatności poprzez przelewy elektroniczne wymienionych w serwisie banków, należy posiadać konto odpowiednio we wskazanym banku a także kwotę stanowiącą równowartość należności za polisę. Rachunek zostaje obciążony natychmiast po dokonaniu zakupu polisy.

Osoba zawierająca ubezpieczenie musi być osobą pełnoletnią. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie będzie nieważne i Ubezpieczyciel nie będzie ponosił z tytułu tak zawartego ubezpieczenia żadnej odpowiedzialności. Osoba ubezpieczająca musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 i 3 Użytkownik końcowy otrzymuje unikalny numer polisy będący podstawą do likwidacji szkód. Numer ten będzie znajdował się na potwierdzeniu wydruku polisy.

Dokonanie zakupu polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem systemu  "polisa online" umieszczonego na portalu 43time.pl jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.

Zwrot składki za polisę przez właściciela systemu dokonywane jest na konto, z którego został dokonany zakup polisy.

§ 4
Dane osobowe

Voyager.com zapewnia, iż zastosowane rozwiązania i środki techniczne zapewniają przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

§ 5
Prawa i obowiązki stron

Użytkownik końcowy zobowiązany jest:

korzystać z portalu 43time.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,

podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,

nie wykorzystywać portalu 43time.pl w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych,

przy zwrocie polisy pokryć dodatkowe koszty w wysokości 5.5% powstałe w wyniku użytkowania portalu 43time.pl (uwaga: na zwrot polisy musi wyrazić zgodę Ubezpieczyciel).

Użytkownik końcowy oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z portalu 43time.pl są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem portalu 43time.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@43time.pl w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.

Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.

Użytkownik końcowy oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.


O nas

SanatoriaSpa.pl powstał z myślą o promowaniu zdrowia witalnego oraz aktywnego wypoczynku, którego zaznać można w sanatoriach i ekskluzywnych ośrodkach SPA & Wellness prezentowanych na portalu. Wybierz swój ulubiony sposób wypoczynku: relaks, aktywność fizyczna, odnowa biologiczna, leczenie. Znajdziesz u nas bazę sanatoriów i hoteli SPA & Wellness w Polsce wraz z bogatą prezentacją samych Ośrodków, jak i ich oferty pobytowej. Doradzimy odpowiednie miejsce oraz pakiet pobytowy. Sprawdź nas i naszych kontrahentów. Zamów już dziś!

Zapraszamy do biura stacjonarnego w Nowym Targu przy ul. Waksmundzkiej 38.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję