Informacje i rezerwacja

Regulamin Biletów Autokarowych

Regulamin korzystania z systemu "bilet on line" na portalu 43time.pl w zakładce: Bilety autokarowe

 

§ 1
Zakres

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania biletów autokarowych za pośrednictwem strony www.43time.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub systemu płatności elektronicznych.

§ 2
Definicje

 1. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z systemu "bilet on line" na portalu 43time.pl w celu dokonania zakupu biletu autokarowego. 
 2. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika końcowego firma zajmująca się transportem autokarowym osób fizycznych.
 3. Umowa - umowa przewozu zawierana przez Użytkownika końcowego z Przewoźnikiem (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu sprzedaży biletu.
 4. Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu sprzedaży biletu. 
 5. Numer GID rezerwacji - unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny.
 6. Umowne warunki przewozu - szczegółowe warunki określone przez Przewoźnika dotyczące bezpośrednio przewozu - m.in. ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu podróży i rezygnacji z przejazdu, warunków przewozu bagażu, praw i obowiązków zarówno Przewoźnika jak i Pasażera. 

§ 3
Rezerwacja, zakup i otrzymanie biletu autokarowego

 1. Użytkownik końcowy za pośrednictwem portalu 43time.pl (zakładka: Bilety autokarowe) dokonuje rezerwacji biletu autokarowego na wybrane przez siebie połączenie.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika końcowego kwestionariusza osobowego, a także akceptacja Umownych warunków przewozu oraz niniejszego regulaminu.
 3. Zakup biletu autokarowego następuje po naciśnięciu klawisza "KUP BILET" znajdującego się na portalu 43time.pl , a następnie zapłaceniu pełnej kwoty biletu poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.
  1. Użytkownik końcowy ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie transakcji. W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego rezerwacja zostanie usunięta automatycznie.
  2. Płatności kartą są obsługiwane przez serwer eCard S.A., który zapewnia bezpieczną realizację transakcji. W momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika końcowego zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej rezerwacja nie zostaje potwierdzona.
  3. Aby dokonać płatności przelewem elektronicznym, należy posiadać konto w jednym z wymienionych serwisów banków, a także kwotę stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. Rachunek zostaje obciążone natychmiast po dokonaniu zakupu biletu.
  4. Osoba płacąca za bilety autokarowe nie musi być pasażerem.
  5. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny biletu.
  6. Wszystkie transakcje z powyższymi systemami płatności są rozliczane przez system rezerwacyjny "bilet on-line".
 4. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 i 3 Użytkownik końcowy drukuje z przeglądarki internetowej bilet na białej kartce A4. 
 5. Dokonanie zakupu biletu autokarowego za pośrednictwem systemu "bilet on- line" na portalu 43time.pl  jest jednoznaczne z akceptacją Umownych warunków przewozu, w tym warunków określających i opisujących szczegółowo cenę biletu oraz opłaty manipulacyjne pobierane w przypadku dokonywania zmian terminu przejazdu, rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.
 6. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wys.5.5% brutto wartości biletu, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z umownych warunków przewozu, powstała w wyniku użytkowania portalu 43time.pl . Przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.
 7. Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez portal internetowy 43time.pl , na którym dokonano zakupu biletu. Minimalna opłata za dokonanie zmiany na bilecie przez system "bilet on-line" wynosi 10 zł

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika końcowego jest Przewoźnik. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Użytkownik końcowy powinien skontaktować się poprzez e-mail biuro@43time.pl.
 3. Podanie przez Użytkownika końcowego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z pasażerem czy zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 5
Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest:
  1. korzystać portalu 43time.pl  zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
  3. pokryć przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie dodatkowe koszty w wys. 5.5% powstałe w wyniku użytkowania portalu 43time.pl,
  4. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  5. nie wykorzystywać portalu 43time.pl  w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 2. Użytkownik końcowy oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z portalu 43time.pl  są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z portalem 43time.pl za pomocą poczty elektronicznej: biuro@43time.pl w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji. 
 4. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Użytkownik końcowy oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest zgłosić ewentualną reklamację za nieprawidłowe wykonanie usługi przewozowej do Przewoźnika na piśmie w terminie zgodnym z warunkami przewozu. Równocześnie zobligowany jest w terminie do 14 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji zgłosić ją również na adres: biuro@43time.pl.

O nas

SanatoriaSpa.pl powstał z myślą o promowaniu zdrowia witalnego oraz aktywnego wypoczynku, którego zaznać można w sanatoriach i ekskluzywnych ośrodkach SPA & Wellness prezentowanych na portalu. Wybierz swój ulubiony sposób wypoczynku: relaks, aktywność fizyczna, odnowa biologiczna, leczenie. Znajdziesz u nas bazę sanatoriów i hoteli SPA & Wellness w Polsce wraz z bogatą prezentacją samych Ośrodków, jak i ich oferty pobytowej. Doradzimy odpowiednie miejsce oraz pakiet pobytowy. Sprawdź nas i naszych kontrahentów. Zamów już dziś!

Zapraszamy do biura stacjonarnego w Nowym Targu przy ul. Waksmundzkiej 38.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję